V Kroměříži bude víc lůžek pro akutní pacienty, přibývá lidí s psychickými problémy. Lékaři zůstávají, říká dočasný ředitel

25. srpen 2023 14:12

Po odchodu bývalého ředitele Pavla Poláka je situace v Psychiatrické nemocnici v Kroměříži stabilizovaná. Českému rozhlasu to potvrdil současný ředitel Roman Havlík, který vede nemocnici dočasně. Přesto ale ve fungování nemocnice připravuje několik změn.

Část zdravotníků z Psychiatrické nemocnice Kroměříž podala koncem května výpověď kvůli sporům s tehdejším ředitelem Pavlem Polákem. To vedlo k jeho rezignaci a následnému dosazení dočasného ředitele Romana Havlíka. Co chce na chodu nemocnice změnit? A proč přibývá pacientů psychiatrie? „Mnoho lidí třeba nemá pozitivní vizi své budoucnosti, což výrazně zvyšuje jejich hladinu stresu,“ vysvětluje.

Jsou doktoři spokojení, nebo se někdo ještě chystá odcházet?

Nemocnice funguje zcela standardně a žádný zdravotník kvůli této situaci neodešel. Je potřeba doplnit několik lidí do vedení nemocnice. Na to je ale čas během podzimu nebo i dále. V současnosti ty pozice, které nebyly doplněny ve vedení nemocnice, suplují odborníci z Fakultní nemocnice Olomouc.

Vy během toho svého dočasného působení chcete dělat nějaké větší změny, nebo to spíše udržovat v chodu a pak to předat nástupci?

Já jsem to deklaroval před zaměstnanci a možná i v rozhovorech, že vedení nemocnice by mělo hlavně určovat její směřování a pak nalézt cestu k tomu, aby se s tím ztotožnili všichni, aby se to tím směrem posunovalo. Co mi chybí u této nemocnice, je dlouhodobá vize.

Přestože tady budu na přechodnou dobu, tak v současnosti je prioritou stanovit tuto dlouhodobou vizi proto, že v naší republice probíhá reforma psychiatrické péče a v souladu s reformními plány jednotlivých psychiatrických nemocnic bude možné čerpat investiční dotace na rekonstrukce nebo výstavbu těchto nemocnic. A termín je během tohoto podzimu.

Musíme proto vytvořit medicínskou vizi nemocnice, musíme na tuto medicínskou vizi promyslet rozvoj infrastruktury a snažit se získat dotaci, abychom nemocnici posunuli dál. Z tohoto důvodu jde o prioritní téma tohoto podzimu.

Nezávisle na tom si myslím, že dlouhodobý výhled této nemocnice a každého zdravotnického zařízení je prioritou pro to, aby mohlo zdravě fungovat a někam se posunout.

Nedostatek lůžek

Když říkáte, že potřebují novou vizi, máte představu, jakým směrem by se měla nemocnice ubírat nebo co byste jí doporučil?

Já tu představu mám, ale hlavně tu představu mají i zdravotnici a zaměstnanci a je v tom soulad. V zásadě jsou všichni ztotožněni s tím, že tato nemocnice potřebuje víc akutních lůžek a méně lůžek následných.

I o tom je ta transformace psychiatrické péče v naší republice. Tento secesní areál neumožňuje nějakou elegantní a nadčasovou přestavbu jednotlivých oddělení do režimu akutních, protože jde o vily staré 120 let a jsou památkově chráněné.

Všichni se proto jednoznačně shodují na tom, že pro rozvoj musí být současný areál doplněn novostavbou, která umožní provoz v takovém režimu, jaký by měla poskytovat psychiatrická péče v současnosti, tedy by měla mít čtyři akutní oddělení. A na tom teď pracujeme.

Čtyři akutní oddělení je kolik lůžek?

Předpokládáme, že jedno oddělení má 25 až 30 lůžek, takže se bavíme zhruba o 100 až 120 lůžkách akutních. O tento počet lůžek, možná ještě o trošku víc, se potom sníží lůžková kapacita současných oddělení a umožní to jejich postupnou rekonstrukci k poskytování péče v lepších podmínkách, protože tam bude více prostoru.

Umožní to také přestavbu těch oddělení, aby mohla fungovat tak, jak by si to přáli zaměstnanci i pacienti.

A co ještě zamýšlíte vedle té novostavby?

To, co je potřeba teď také vyřešit, jsou havárie a kritické nedostatky. Takže v současné době připravujeme několik urgentních akcí. Jde třeba o řešení havarijního stavu kanalizace, elektrických přípojek, vodovodních řádů, případně požárně-technicko-bezpečnostních stavů určitých objektů.

Když si to ještě odrazím od toho, že chcete navýšit počet akutních lůžek, tak co třeba personál? Ten by to zvládal?

Akutní lůžko potřebuje více erudovaného personálu než lůžko následné. Nemocnice má zhruba 850 lůžek a z toho v akutním režimu funguje 25. Je potřeba mít těch akutních podstatně víc.

Pacienti tady budou stejní, ale zcela logicky, pokud jim bude dána intenzivnější péče, budou mít kolem sebe více erudovaného personálu, tak to bude pro ně lepší. Takže my v souladu s touto transformací musíme nabírat a vychovávat více erudovaných zdravotníků.

Nedostatek zdravotníků

A je kde je brát?

Musí být kde brát. Ta nemocnice je atraktivní areál. Je tady, myslím si, velmi dobrý zdravotnický kolektiv. Věřím, že v budoucnosti bude psychiatrická nemocnice v Kroměříži ještě lepší adresou pro mladé lékaře, psychology nebo zdravotní sestry.

Například jenom v tomto roce, a tady bych poděkoval bývalému řediteli, který vyvinul opravdu hodně aktivity, bude posílen lékařský personál o pět mladých lékařů.

Když probíhaly spory, tak pan ředitel nechal vypsat výběrové řízení. Vyčetla jsem z toho, že je těžké v dnešní době sehnat takto kvalifikované pracovníky v této oblasti.

České zdravotnictví konzumuje opravdu velké množství lékařů. Máme hodně nemocnic, máme hodně ambulantních specialistů. A mnoho lékařů se umí dobře realizovat i mimo medicínu. Je potřeba držet mnoho pohotovostí v naší republice. Záchranná služba je také personálně na jedné z nejvyšších úrovní v Evropě nebo možná i ve světě.

Přestože se mírně navyšují počty studentů na lékařských fakultách, tak zdravotníků bude nedostatek. A zřejmě se v budoucnu nevyhneme i nějaké transformaci sítě poskytovatelů. Jinými slovy změny některých nemocnic třeba méně akutní.

Nevím, jestli za deset let bude schopna naše republika udržet tolik urgentních příjmů a tak dále.

Nicméně lékařů vychází víc každý rok a určitě je pro ně atraktivní nastoupit do odbornosti, kde je poptávka, kde se mohou realizovat a kde mají velkou perspektivu. Takže jsem v tomto směru optimista, že se najde dostatek zdravotního personálu pro tuto nemocnici.

Počet pacientů roste

Říkáte, že je poptávka, takže roste i počet pacientů, kteří potřebují psychiatrickou péči?

Je pravda, že v naší společnosti narůstá počet lidí, kteří potřebují odbornou psychiatrickou péči. Je to celosvětové a je to tím, jak společnost zrychluje, jak je ve větším informačním tlaku.

Mnoho lidí třeba nemá pozitivní vizi své budoucnosti, což výrazně zvyšuje jejich hladinu stresu. Asi je to jeden z nejvýraznějších faktorů, co působí na psychiku. Rozpadají se rodiny, společnost mnohdy nefunguje tak, jak by fungovat měla.

Myslím si, že je to i projev určité nemocné společnosti, že nefunguje správně jako společnost. A projevuje se to na těch nejméně odolných, respektive nejzranitelnějších jedincích, takže pak mají psychické problémy.

Mnozí za to nemohou, protože na to má velký vliv i to, z jaké sociální sféry jsou a jaké mají ekonomické zázemí. Protože v současnosti, kdo je pod nějakou hranicí normálního fungování, tak má život složitější.

Třeba když jde o vytíženost, jak jste na tom tady? Jste zaplněni úplně?

Ta vytíženost má mírné rezervy, které bychom chtěli ještě naplnit. V současné době je ta obložnost kolem 90 procent a myslím si, že o nějaké procento bychom ještě mohli toto zvýšit.

O kolik lidí přibližně jde?

Kapacita nemocnice je 850 lůžek.

Zmínil jste bývalého pana ředitele. Spolupracujete spolu nějak?

Já jsem se s tím setkal pouze, když mi předával tuto nemocnici, a zatím jsem neměl potřebu ho ohledně žádného tématu kontaktovat.

Problémy v kroměřížské nemocnici

A když se díváte na jeho způsob vedení nemocnice, vidíte to jako krok dobrým směrem? Že se třeba snažil prosazovat nějaké změny nebo multidisciplinárně zapojovat do toho procesu i nezdravotníky?

To nechci hodnotit, protože jsem nebyl přítomen po dobu jeho působení. Nicméně výsledek je ten, že tady nebyl maximální soulad mezi tím, co chtěl udělat a jak to vnímali zdravotníci. A z mého pohledu je to sladění vedení nemocnice s celou nemocnicí zcela zásadní pro to, aby to správně fungovalo.

Ale šlo tam podle vás i o věcné problémy, ne třeba jen o nějaké mezilidské spory?

Já se vůbec se nedívám zpátky, co se tady dělo nebo nedělo. Byl jsem požádán panem ministrem, aby v době, kdy tady proti sobě byly dvě skupiny, které se neuměly dohodnout, to tu někdo neutrální zvenčí nějakým způsobem zastřešil a provedl je tou dobou nekomunikace k tomu, aby spolu zase všichni komunikovali správně.

Můžete třeba i vy z vašeho pohledu shrnout situaci pro Zlínský kraj v této oblasti?

To naše zařízení, psychiatrická nemocnice v Kroměříži, je jediným lůžkovým zařízením pro celý Zlínský kraj. Zřejmě i z důvodu nedostatku psychiatrů nelze předpokládat, že by v nějaké krátké době některá z nemocnic otevřela lůžkové psychiatrické oddělení.

Z toho důvodu je to klíčové zařízení, které musí poskytovat péči v celém psychiatrickém spektru, včetně dětské psychiatrie, kde je nedostatek odborníků ještě větší než v dospělé psychiatrii.

Věřím, že tato nemocnice má potenciál, aby toto všechno zvládla. A pokud se povede vystavět akutní centrum nemocnice, akutní čtyři lůžková oddělení s akutním příjmem a se vším, co je potřeba tady doplnit, tak všechno toto zvládne a bude jediným a klíčovým psychiatrickým zařízením pro Zlínský kraj s přesahem i do okolních krajů.

Takže vy tady chcete vystavit novou budovu pro akutní lůžka. Teď jste říkal, že je jich tady na akutní péči 25. To budou ti stejní pacienti, jenom se jim bude dostávat větší péče?

Řekněme, že většina pacientů splňuje kritéria, aby byli léčení v akutním režimu. Ale tady není tolik akutních lůžek, takže jsou léčení v méně akutním režimu.

Já spíše reaguji na to, jak se vyvíjí psychiatrie a jakým směrem jde reforma psychiatrické péče v naší republice. A k tomu, abychom byli v souladu s tímto, tak musíme výrazně posílit segment akutní lůžkové péče v této nemocnici.

Je tady plný soulad – já to v zásadě jenom opakuji – všech odborných zaměstnanců, zdravotníků i současného managementu, že úplně nejlogičtější cestou k tomu je vystavět akutní pavilon.

Tento areál je památkově chráněný, ale památkáři v Kroměříži jsou si vědomi, že aby mohl být areál dlouhodobě v takovém stavu, v jakém je, tedy aby to byl krásný secesní areál s parkem, tak musí poskytovat psychiatrickou péči. Jiné naplnění pro tento areál není.

A aby mohl poskytovat psychiatrickou péči, tak ji musí poskytovat tak, jak je potřeba ji poskytovat teď v roce 2023 a jak bude potřeba, aby byla poskytována v roce 2050. A to není možné bez toho, že bude daleko více lůžek v akutním režimu.

Všem je jasné, i památkářům, že přestavba současných vil do akutního režimu není možná. To by byly takové zásahy, že by se neuchovalo, co by se mělo uchovat. Takže věřím, že s nimi najdeme i rychlou shodu v tom, jak velmi citlivě, vhodně a nadčasově doplnit stávající areál nějakou novostavbou, která jenom podtrhne architektoniku současného areálu a bude přidanou hodnotou pro všechny.

Ten proces je vlastně jaký? Vy to teď budete diskutovat s památkáři a pak o tom rozhodne ministerstvo zdravotnictví?

Ne, je to standardní proces, kdy se staví cokoliv nového, akorát specifikou tohoto procesu je, že do toho vstupují i památkáři, protože je to chráněná památka.

Jinak je to ale standardní jako když se staví jakákoliv budova, jakýkoliv úřad nebo jak se rozvíjí nemocnice. Nemocnice musí zkrátka být jasně přesvědčená, jakým směrem se chce posunovat, co je k tomu potřeba a pak to připravit, sehnat prostředky a zrealizovat to.

 

Spustit audio

Související