Český pavilon z výstavy Expo v Miláně včetně obřího barevného ptáka dnes najdete ve Vizovicích

4. říjen 2021 13:40

Česká architektura a věda se opět představují na světové výstavě Expo v Dubaji. Před šesti lety tam získal ocenění český pavilon, který postavila společnost z Vizovic. Pavilon nezůstal v Itálii a slouží jako administrativní centrum firmy.

Proměnit klasické mobilní buňky na moderní kanceláře nebo výstavní prostory dokázala za dobu své existence vizovická společnost Koma Modular. Za stavbu českého pavilonu na světové výstavě Expo 2015 v Miláně získala bronzovou medaili za architekturu a inovace. Už v prů­bě­hu výsta­vy zís­kal pavi­lon také něko­lik díl­čích oce­ně­ní od návštěv­ní­ků a ital­ských médií, napří­klad jako nej­po­ho­do­věj­ší pavi­lon, pavi­lon nej­vstříc­něj­ší k dětem či pavi­lon s nej­hez­čí střeš­ní zahra­dou. Mezi tři nej­lep­ší se dosta­la také čes­ká restau­ra­ce.

Pavilon se po skončení výstavy vrátil na Moravu a slouží dodnes jako hlavní administrativní centrum firmy. Otevřen je i veřejnosti. Přízemí objektu nabízí výstavu účas­ti Čes­ké a Čes­ko­slo­ven­ské repub­li­ky na svě­to­vých výsta­vách Expo. V dal­ších dvou pat­rech jsou kan­ce­lář­ské pro­sto­ry. Na stře­še je pose­ze­ní a bylin­ko­vá zahra­da s výhle­dem na are­ál fir­my, pří­ro­du i Vizo­vi­ce.

Návrat pavi­lo­nu do Vizo­vic, veš­ke­ré sou­vi­se­jí­cí prá­ce a úpra­vy stá­ly fir­mu přes 100 mili­o­nů korun.

Redaktor Českého rozhlasu Zlín se byl na tento bývalý výstavní pavilon podívat, a vy si tak můžete poslechnout zajímavou reportáž o jeho dalších osudech.

autoři: Roman Verner , Růžena Vorlová | zdroj: KOMA MODULAR s.r.o.
Spustit audio

Související