Pravidla soutěže „ DO OUŠKA“ s Českým rozhlasem Zlín

1. listopad 2020

Úplná pravila soutěže "DO OUŠKA" konané k třetím narozeninám Českého rozhlasu Zlin ve dnech 2. až 6. listopadu 2020.


Pořadatelem soutěže je Český rozhlas, který byl zřízen zákonem č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, se sídlem Vinohradská 12 Praha 2 120 99, IČ: 45245053 (dále jen jako „Pořadatel“ nebo „ČRo“).  Termín trvání soutěže: od 2. listopadu 2020 do 6. listopadu 2020.

Soutěž probíhá na regionální stanici Český rozhlas Zlín.

Účast v soutěži

Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba starší 18 let s adresou pro doručování výher v České republice. Každá osoba splňující tyto podmínky se může hry zúčastnit a výhru získat maximálně 1krát po dobu konání soutěže.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Princip soutěže

Do vysílání Českého rozhlasu Zlín budou v době od 2. do 6. listopadu 2020 zařazovány výherní zvuky, po jejichž zaznění mají účastníci za úkol dovolat se jako třetí v pořadí na studiovou linku 221 555 210. Třetí volající se tak dostane do závěrečného losování o hlavní cenu. Výherní zvuk zazní 3x denně. Každý den kolem půl šesté bude ze tří finalistů vylosován jeden, který získá digitální rádio. Drobný dárek pošleme i oběma dalším soutěžícím.

Výherní zvuk

Třikrát denně zazní ve vysílání výherní signál „Český rozhlas Zlín vám už tři roky hraje do ouška“.

Počet výherních kol

V době konání soutěže proběhne 5 soutěžních kol, v každém z nich budou 3 kandidáti na hlavní výhru. Každý den bude vylosována jedna hlavní výhra, další dva účastníci obdrží výhru vedlejší. 

Výhra v soutěži

Výhrou v soutěži „DO OUŠKA“ bude v každém soutěžním kole jedno digitální rádio. Dalšími výhrami pro finalisty budou knihy, audioknihy nebo CD lidové hudby.

Předání výhry

Výhry budou výhercům soutěže zaslány poštou na adresu, kterou výherce sdělil Pořadateli soutěže.

Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že tato osoba se i přes uvedené stala výhercem, ztrácí nárok na výhru.

V případě, že se do 30 dnů od vyhodnocení soutěže nepodaří Pořadateli výherce zkontaktovat a domluvit s ním způsob předání výhry, ztrácí tento výherce nárok na výhru a výhra propadá ve prospěch Pořadatele.

V případě, že se výherce nedostaví k osobnímu převzetí ceny či nepřevezme zásilku s výhrou ve lhůtě stanovené provozovatelem poštovních služeb, či v případě dalších okolností vylučujících uskutečnění plnění výherci, které nezpůsobí Pořadatel, ztrácí výherce nárok na výhru a ta propadá ve prospěch Pořadatele.

ČRo neručí za ztrátu, nedoručení, prodlení nebo poškození výher zasílaných prostřednictvím zasilatelské firmy či jiným způsobem, pořadatel soutěže zároveň neručí za technické problémy spojené s výherním poukazem. 

Prohlášení pořadatele 

Účastí v této soutěži účastník bez výhrad přijímá tato pravidla a zavazuje se je dodržovat.

Finanční plnění výher není možné.

Soutěže se nesmějí účastnit zaměstnanci Českého rozhlasu a osoby ve smluvním vztahu s Českým rozhlasem, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké.

Pořadatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu soutěže změnit její pravidla či ceny vložené do soutěže, soutěž přerušit, prodloužit, zkrátit, případně bez náhrady zrušit.

Účastník soutěže souhlasí s tím, že bude jeho jméno, příjmení a bydliště (obec nebo město) zveřejněno ve vysílání Českého rozhlasu a na internetových stránkách ČRo.

Výherce se zavazuje poskytnout Pořadateli tyto údaje o své osobě: jméno, příjmení, datum narození, telefonní číslo, email a adresu trvalého bydliště. Při osobním převzetí ceny se výherce zavazuje podepsat předávací protokol, který bude obsahovat výše uvedenou identifikaci jeho osoby, dále identifikaci předávajícího, specifikaci předávané ceny včetně jejího ocenění a datum převzetí ceny.

Osobní údaje soutěžících (účastníků soutěže) budou zpracovávány pouze za účelem vyhodnocení soutěže, předání cen a statistického vyhodnocení výzkumu a poté budou zlikvidovány.

autor: Český rozhlas Zlín
Spustit audio

Související

E-shop Českého rozhlasu

Zapomeňte na povinnou četbu. Babička potěší v každém věku.

Veronika Sedláčková, moderátorka ČRo Plus

Babička

Babička

Koupit

Nejslavnější klasické dílo spisovatelky Boženy Němcové. Geniální kniha, vše podstatné už zde bylo řečeno.